ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εκτενής δραστηριοποίηση στο κλάδο του φορολογικού δικαίου με πολυετή πείρα τόσο δε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο και ειδικότερα στη Διοικητική, δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση, στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, φορολογικός σχεδιασμός και κανονιστική συμμόρφωση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χειρισμός διάφορων ζητημάτων που άπτονται του διοικητικού δικαίου όπως τα διοικητικά πρόστιμα και η διεκπεραίωση υποθέσεων που καλύπτουν διαφορές που ερείδονται στη δημοσιοϋπαλληλική σχέση.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Nομική εκπροσώπηση φυσικών προσώπων και εκπροσώπων επιχειρήσεων σε περιπτώσεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων κάθε είδους.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χειρισμός πάσης φύσεως αστικών υποθέσεων, όπως ζητήματα κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παροχή συμβουλών και τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σχετικά με κάθε είδους ζήτημα Εργατικού Δικαίου.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποθέσεις που σχετίζονται με το εταιρικό δίκαιο και με νομικές συμβουλές στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Yποθέσεις που άπτονται του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως είναι η κατάθεση διαταγών πληρωμής και η είσπραξη οφειλών.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συμβουλές και εξειδικευμένες πληροφορίες αναφορικά με ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας, ιδίως υπό το πρίσμα του νέου Πτωχευτικού Νόμου (Ν. 4738/2020).