ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Yποθέσεις σχετικά με ζητήματα αναδιάρθρωσης οφειλών και άλλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως είναι τα “κόκκινα δάνεια”.
  • Tη διενέργεια εξωδικαστικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο διευθέτησης και ρύθμισης ληξιπρόθεσμων πιστωτικών οφειλών και απαιτήσεων.
  • Tην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου (δάνεια και καταθέσεις).
  • Tην παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών όσον αφορά στα «κόκκινα δάνεια» και στην αναδιάρθρωση εν γένει των δανείων, επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τρίτους (ρυθμιστικούς φορείς, εξωτερικούς συμβούλους, πιστωτικά ιδρύματα, διοίκηση και δημόσιες αρχές κ.λπ.), με σκοπό τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης.
  • Tην παροχή συμβουλών και διευκρινήσεων σχετικών με την εφαρμογή του Ν. 3869/2010, τόσο σε θεωρητικό όσο και νομολογιακό πλαίσιο, κατόπιν και των πιο πρόσφατων τροποποιήσεων του Ν. 4745/2020.
  • Tην ένταξη οφειλετών σε προγράμματα επιδότησης δανείων.
  • Tην προστασία από παράνομους και καταχρηστικούς όρους δανειακών συμβάσεων.