ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το Δικηγορικό Γραφείο «ΑΛΕΞΌΠΟΥΛΟΣ –ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ – ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ & Συνεργάτες» (στο εξής: Γραφείο), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σκουφά 23), δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία σχετικά με ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός φορολογικού μητρώου κ.λπ.

 

1.Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

 

Οι επισκέπτες του ιστοτόπου μας δεν υποχρεούνται να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε περιοχή του ιστοτόπου μας. Διευκρινίζουμε ότι δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου με αυτοματοποιημένη μέθοδο, με εξαίρεση τα στατιστικά δεδομένα μέσω των οποίων, όμως, οι χρήστες δεν είναι αναγνωρίσιμοι. Ωστόσο, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε χρησιμοποιώντας τους υπερσυνδέσμους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιστότοπου. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

 

2.Σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που ζητήσατε. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την εσωτερική διαχείριση πελατών, καθώς και για να σας στέλνουμε υλικό που αφορά εμάς ή ενημερώσεις του γραφείου μας.

 

3.Αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν εκπληρώνουμε νομική υποχρέωση ή σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την έγερση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων κατά του Γραφείου μας, για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή σε σχέση με τη διερεύνηση απάτης ή άλλου εγκλήματος. Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο με τον πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής μας. Διευκρινίζουμε ότι ενεργεί μόνο ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων υπό τις οδηγίες του Γραφείου μας και για σκοπούς που προσδιορίζονται από το Γραφείο μας. Σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύεται έναντι του Γραφείου μας να συμμορφώνεται με όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

4.Διατήρηση

 

Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στο σημείο 2 της παρούσας πολιτικής, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται διαφορετικά από το νόμο. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ελληνικού Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων η περίοδος αυτή διατήρησης είναι επί του παρόντος πέντε (5) έτη, αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας.

 

5.Ασφάλεια

 

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για το Γραφείο μας. Δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, καταστροφή ή απώλεια. Ωστόσο, δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μας διαβιβάζονται κατά τη χρήση του διαδικτύου.

 

6.Τα δικαιώματά σας

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο όλων των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διόρθωση.

 

***