ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Aφορά των χειρισμό συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.
  • Το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (εθνικό και ενωσιακό) σε διαγωνισμούς, την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και την ανάληψη δημοσίων έργων.
  • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς με προετοιμασία και υποβολή προσφορών και αιτήσεων.
  • Επίλυση διαφορών που ανακύπτουν στα πλαίσια διαγωνιστικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και υποβολής ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον των διοικητικών αρχών, της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.