ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εκτενής δραστηριοποίηση στο κλάδο του φορολογικού δικαίου με πολυετή πείρα τόσο δε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο και ειδικότερα στη Διοικητική, δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση, στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, φορολογικός σχεδιασμός και κανονιστική συμμόρφωση.

Επί φορολογικών ελέγχων, αναλαμβάνουμε την παροχή νομικών και φορολογικών συμβουλών σε ελεγχόμενους φυσικά και νομικά πρόσωπα, την υποστήριξη και εκπροσώπηση αυτών ενώπιον της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας, την άσκηση φορολογικών ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων και εκπροσώπηση αυτών ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους ενώπιον της Επιτροπής Εξωδικαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών. Τα μέλη μας έχουν αναμειχθεί επιτυχώς σε πλήθος δικαστικών υποθέσεων που αφορούν την άμεση και έμμεση φορολογία, τη φορολογία ΦΠΑ, τη φορολογία ακινήτων, την επιβολή προστίμων, τις ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing), τους παρακρατούμενους φόρους σε διασυνοριακές συναλλαγές και την εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Επίσης διαθέτουμε πλούσια εμπειρία στο χειρισμό του ποινικού σκέλους των φορολογικών υποθέσεων (ποινικό φορολογικό δίκαιο) με εκπροσώπηση ενώπιον των Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών και των αρμοδίων Ποινικών Δικαστηρίων.

Η πλούσια διοικητική και δικαστηριακή μας εμπειρία εξασφαλίζει την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου, στις οποίες λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η εφαρμοσμένη διοικητική και δικαστηριακή πρακτική και ερμηνεία των τιθέμενων διατάξεων και ζητημάτων.