ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χειρισμός πάσης φύσεως αστικών υποθέσεων, όπως ζητήματα κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου.
  • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία.
  • Αγωγές αποζημίωσης από ενδοσυμβατική ευθύνη.
  • Σύνταξη πάσης φύσεως συμβάσεων.
  • Ρύθμιση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών.
  • Ζητήματα σωματείων (όπως ενδεικτικά ίδρυση σωματείων, τροποποίηση των καταστατικών τους).
  • Ζητήματα εμπραγμάτου δικαίου (όπως ενδεικτικά διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, ζητήματα χρησικτησίας).
  • Ζητήματα κληρονομικού δικαίου (όπως ενδεικτικά αμφισβήτηση κύρους διαθήκης, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας).
  • Ζητήματα οικογενειακού δικαίου (όπως ενδεικτικά αγωγές διαζυγίων, αγωγές διατροφών, συμμετοχή στα αποκτήματα, επικοινωνία με τέκνο).
  • Μισθωτικές διαφορές (όπως ενδεικτικά έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου).
  • Προστασία καταναλωτή.