ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συμβουλές και εξειδικευμένες πληροφορίες αναφορικά με ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας, ιδίως υπό το πρίσμα του νέου Πτωχευτικού Νόμου (Ν. 4738/2020).
  • Η παροχή συμβουλών και διευκρινήσεων σχετικά με το καθεστώς αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
  • Η διαρκής ενημέρωση για τις νέες ρυθμίσεις -και την πρακτική εφαρμογή αυτών- που αφορούν στην αντιμετώπιση της υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων.
  • Η παροχή συμβουλών αναφορικά με τις νέες διαδικασίες προ-πτωχευτικής εξυγίανσης.
  • Οι εξωδικαστικές διαδικασίες ρύθμισης οφειλών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
  • Η υποστήριξη στα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που ανήκουν στο νέο ενιαίο πλαίσιο (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία πρώτης κατοικίας, εξωδικαστικός μηχανισμός κλπ.).
  • Η αρωγή καθ’ όλη τη διαδικασία εξυγίανσης ή/και πτώχευσης των οφειλετών.