ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποθέσεις που σχετίζονται με το εταιρικό δίκαιο και με νομικές συμβουλές στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.
  • Το εταιρικό δίκαιο, όπως ενδεικτικά ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και λύσης κάθε τύπου εταιρείας, χρηματοδοτήσεις εταιρειών, εταιρικών μετασχηματισμών, προστασίας δικαιωμάτων εταίρου και εταιρείας, εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης και κατάρτισης εμπορικών συμβάσεων για όλα τα τρέχοντα θέματα της επιχείρησης.
  • Νομικές συμβουλές στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, ιδίως με βάση την εξειδίκευσή μας στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο και την ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε ζητήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων.
  • Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως ενδεικτικά κατοχύρωσης σήματος, επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, domain name και προστασίας αυτών έναντι προσβολών τρίτων, αλλά και κατοχύρωσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας/εφεύρεσης.
  • Εμπορικές μισθώσεις (αγωγές απόδοσης μισθίου, αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος κ.λπ.).
  • Xρηματοδοτικές μισθώσεις (Leasing),
  • Tο δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές κ.λπ.).