ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παροχή συμβουλών και τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σχετικά με κάθε είδους ζήτημα Εργατικού Δικαίου.
  • Tη σύνταξη και τον νομικό έλεγχο των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης.
  • Tον νομικό έλεγχο των προσλήψεων και των καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας.
  • Παρέχουμε νομικές συμβουλές επί της εν γένει εργασιακής πολιτικής που ακολουθεί ο εργοδότης και της εναρμόνισης αυτής στο νομοθετικό πλαίσιο.
  • Την υποστήριξη Εταιρικών Τμημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.
  • Τη συμβουλευτική υποστήριξη για τη μείωση του εργασιακού κόστους, όπως και για τις επιπτώσεις των εργασιακών σχέσεων σε περίπτωση αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων, με όποια μορφή και αν συντελείται, όπως και σε περίπτωση αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων,
  • Την εξωδικαστική επίλυση εργατικών διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, με σκοπό την επίτευξη μιας συμβιβαστικής συμφωνίας προς όφελος αμφοτέρων μερών στα πλαίσια ατομικών και συλλογικών διαπραγματεύσεων.