ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χειρισμός διάφορων ζητημάτων που άπτονται του διοικητικού δικαίου όπως τα διοικητικά πρόστιμα και η διεκπεραίωση υποθέσεων που καλύπτουν διαφορές που ερείδονται στη δημοσιοϋπαλληλική σχέση.
  • Η εκπροσώπηση των διοικουμένων ενώπιον των διοικητικών αρχών σε περιπτώσεις επιβολής δυσμενών διοικητικών κυρώσεων και καταλογισμού διοικητικών προστίμων.
  • Οι παραλείψεις των διοικητικών οργάνων, αρχών ή προσώπων που ασκούν διοικητική ή εκτελεστική εξουσία.
  • Οι ακυρωτικές δίκες ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας,
  • Η διεκπεραίωση υποθέσεων που καλύπτουν διαφορές που ερείδονται στη δημοσιοϋπαλληλική σχέση.