Τομείς
Εξειδίκευσης

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Το γραφείο μας χειρίζεται υποθέσεις σχετικά με ζητήματα αναδιάρθρωσης οφειλών και άλλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ειδικότερα, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες πληροφορίες αναφορικά με ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας, ιδίως υπό το πρίσμα του νέου Πτωχευτικού Νόμου (Ν. 4738/2020). Ειδικότερα, μεταξύ των υπηρεσιών συγκαταλέγονται:

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις που άπτονται του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες αφορούν:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας χειρίζεται υποθέσεις που σχετίζονται με:

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επί σειρά πολλών ετών αναλαμβάνουμε την παροχή συμβουλών και τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σχετικά με κάθε είδους ζήτημα Εργατικού Δικαίου. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

Ενδεικτικά, οι εργατικές υποθέσεις που αναλαμβάνουμε αφορούν:

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική πείρα στον χειρισμό πάσης φύσεως αστικών υποθέσεων που αφορούν σε:

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση φυσικών προσώπων και εκπροσώπων επιχειρήσεων σε περιπτώσεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο του γραφείου μας συνοψίζεται στα εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία και ουσιαστική γνώση σε ποικίλα ζητήματα που άπτονται του διοικητικού δικαίου, στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε ζητήματα υποβολής προσφορών, ανάθεσης και υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων που αφορούν αφενός την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και αφετέρου τα δημόσια έργα. Στους πελάτες του γραφείου μας περιλαμβάνονται τόσο οι αναθέτουσες αρχές όσο και ιδιώτες επενδυτές, στους οποίους παρέχουμε νομική υποστήριξη σχετικά με:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται εκτενώς στο κλάδο του φορολογικού δικαίου και διαθέτει πολυετή πείρα τόσο δε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο και ειδικότερα:

Επικοινωνήστε
μαζί μας