ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Yποθέσεις που άπτονται του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως είναι η κατάθεση διαταγών πληρωμής και η είσπραξη οφειλών.
  • Την κατάθεση διαταγών πληρωμής, την είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών και τροπή προσημείωσης σε υποθήκη, διενέργεια πλειστηριασμών, ενώ αναλαμβάνουμε υποθέσεις για λογαριασμό αμφότερων των πλευρών της εκτελεστικής διαδικασίας.
  • Την άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών πληρωμής από κάθε αιτία, καθώς και ανακοπών κατά εκθέσεων κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας, ανακοπών κατά κατακυρωτικών εκθέσεων και κατά του πίνακα κατάταξης, την άσκηση αιτήσεων διόρθωσης αξίας κατασχεμένων, την αναγκαστική διαχείριση, τη συντηρητική και αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτων και την κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων.