Σχετικά με εμάς

Το δικηγορικό γραφείο ΑΑΚ αποτελεί την σύμπραξη ανεξάρτητων δικηγόρων οι οποίοι παρέχουν εγχώριες και διεθνείς ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες.

 

Βασικοί κλάδοι εξειδίκευσης είναι το τραπεζικό, φορολογικό, εργατικό και οικονομικό ποινικό δίκαιο, ενώ τα τελευταία έτη ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο πτωχευτικό δίκαιο και το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Est.
2014

Τομείς Εξειδίκευσης

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Yποθέσεις σχετικά με ζητήματα αναδιάρθρωσης οφειλών και άλλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως είναι τα "κόκκινα δάνεια".

Τομείς Εξειδίκευσης

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συμβουλές και εξειδικευμένες πληροφορίες αναφορικά με ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας, ιδίως υπό το πρίσμα του νέου Πτωχευτικού Νόμου (Ν. 4738/2020).

Τομείς Εξειδίκευσης

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Yποθέσεις που άπτονται του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως είναι η κατάθεση διαταγών πληρωμής και η είσπραξη οφειλών.

Τομείς Εξειδίκευσης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποθέσεις που σχετίζονται με το εταιρικό δίκαιο και με νομικές συμβουλές στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

Τομείς Εξειδίκευσης

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παροχή συμβουλών και τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σχετικά με κάθε είδους ζήτημα Εργατικού Δικαίου.

Τομείς Εξειδίκευσης

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χειρισμός πάσης φύσεως αστικών υποθέσεων, όπως ζητήματα κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου.

Τομείς Εξειδίκευσης

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Nομική εκπροσώπηση φυσικών προσώπων και εκπροσώπων επιχειρήσεων σε περιπτώσεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων κάθε είδους.

Τομείς Εξειδίκευσης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χειρισμός διάφορων ζητημάτων που άπτονται του διοικητικού δικαίου όπως τα διοικητικά πρόστιμα και η διεκπεραίωση υποθέσεων που καλύπτουν διαφορές που ερείδονται στη δημοσιοϋπαλληλική σχέση.

Τομείς Εξειδίκευσης

ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Aφορά των χειρισμό συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

Τομείς Εξειδίκευσης

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εκτενής δραστηριοποίηση στο κλάδο του φορολογικού δικαίου με πολυετή πείρα τόσο δε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο και ειδικότερα στη Διοικητική, δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση, στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, φορολογικός σχεδιασμός και κανονιστική συμμόρφωση.

Είπαν για
εμάς

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Όνομα Επίθετο

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Όνομα Επίθετο

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Όνομα Επίθετο

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Όνομα Επίθετο

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Όνομα Επίθετο

Η ομάδα
μας

ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ

Συνιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ – ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ & Συνεργάτες» με πλούσια επαγγελματική εμπειρία στους τομείς του πτωχευτικού, τραπεζικού, εμπορικού, ναυτικού, αστικού και ποινικού δικαίου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Συνιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ – ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ & Συνεργάτες» και Δικηγόρος – Φορολογικός Σύμβουλος με ειδίκευση στο εθνικό και διεθνές φορολογικό δίκαιο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

Συνιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ – ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ & Συνεργάτες» με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο.

Τελευταία
Νέα

No data was found

Επικοινωνήστε
μαζί μας